Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
    Očkovanie
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť
Sieť dohľadu nad prenosnými chorobami.
Inštitúcie:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č.126/2006 Z. z.) pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Organizácia je finančným vzťahom zapojená na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva SR. Riaditeľ úradu vymenúva a odvoláva riaditeľov regionálnych úradov verejného zdravotníctva so súhlasom ministra zdravotníctva SR.
Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovanými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva ďalej RÚVZ. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja zdravia ustanovuje § 5 zákona č.126/2006 Z.z.o verejnom zdravotníctve
Odbor epidemiológie:
Na území Slovenska je zriadených 36 RÚVZ, ich sídlo je znázornené na mapke SR. Sídlia v miestach okresných miest podľa predchádzajúceho geografického delenia SR pred rokom 1996. Na každom RÚVZ je zriadený odbor alebo oddelenie epidemiológie, ktoré vykonáva surveillance a kontrolu najmä prenosných ochorení.
Zaoberá sa nasledovnou problematikou:
Epidemiológia prenosných chorôb
Ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom infekčnej epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na infekčné choroby.
Práca na úseku   epidemiológie prenosných ochorení je sústredená na tieto odborné okruhy:
·                 sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie,
·                 analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
·                 vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
·                 vykonávanie činností spojených s eradikáciou a elimináciou vybraných nákaz,
·                 plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
·                 prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie,
·                 sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
·                 realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
·                 hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
·                 plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia imunizácie, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone,
·                 hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
·                 vedenie poradne pre prevenciu AIDS,
·                 konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním ako ai exotických nákaz najmä pri cestách do zahraničia ako aj výkon očkovania,
·                 realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
·                 zdravotno-výchovná činnosť v oblasti infekčných ochorení.
·                 Vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov.
·                 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinármi, obecnými úradmi a ostatnými inštitúciami štátnej správy, klinickými odbormi, laboratóriami).
·                 Podieľanie sa na epidemiologickom výskume, ktorý:
- skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb a zdravia v spoločnosti,

- analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia...,
- skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
- vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
- overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, imunizačných programov, surveillance i terapie,
·                 vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných ochorení,
·                 včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany,
·                 účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.
Špecializované činnosti:
Surveillance zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou
V rámci surveillance zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou sa odbory epidemiológie zaoberajú skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. V súčinnosti s veterinárnou službou navrhuje aj opatrenia, ktorými by sa zabránilo prenosu ochorení zo zvierat na ľudí. Jej cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti na ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na tieto diagnózy.
Činnosť v rámci tejto špecializácie je sústredená na tieto odborné okruhy:
·                 sledovanie, resp. monitorovanie výskytu zoonóz a analýza epidemiologickej situácie,
·                 analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky zoonóz,
·                 vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
·                 plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
·                 sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
·                 realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
·                 hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy vrátane veterinárnych opatrení,
·                 realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
·                 zdravotno-výchovná činnosť v oblasti zoonóz.
·                 Vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov.
·                 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinármi, obecnými úradmi a ostatnými inštitúciami štátnej správy, klinickými odbormi, laboratóriami...)
·                 Podieľanie sa na epidemiologickom výskume, ktorý:
- skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb prenosných zo zvierat na ľudí a zdravia v spoločnosti,

- analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia a tiež výskyt vybraných nákaz v závislosti na ochoreniach u zvierat,
- skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
- vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
- overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, surveillance i terapie,
·                 vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
·                 včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany.
Surveillance nemocničných (nozokomiálnych) nákaz
Pracovná náplň :
·                 plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nnozokomiálnych nákaz,
·                 prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov,
·                 hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
·                 konzultatívna a metodická činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach,
·                 edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie,
·                 výuková základňa pre činnosť DDD skupín,
·                 účasť a metodické vedenie komisií pre cielenú jarnú a jesennú deratizáciu mestských úradov a obcí, konzultačná činnosť pre tieto komisie 
·                 organizácia odborných konferencií a seminárov s problematikou dezinfekcie, sterilizácie a nozokomiálnych infekcií
·                 realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov a účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.
Poradenská činnosť
Pri oddeleniach epidemiológie sa vykonáva okrem vymenovaných činností špecializované poradenstvo zamerané na prevenciu prenosných ochorení vo všeobecnosti a pri niektorých RÚVZ sú vytvorené:
-          poradne na prevenciu  AIDS/HIV infekcií
-          poradne pre očkovanie
 

 

Kontakty
 
Názov Adresa E-mail tel. číslo
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská 52
826 45 Bratislava
jan.mikas@uvzsr.sk Ústredňa: 02/49 284 111
Dr. Mikas 02/49 284 330
RÚVZ Banská Bystrica Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
epidbb@vzbb.sk
maria.avdicova@vzbb.sk
Dr. Avdičová: 048/4367 441
Epidemiológia: 048/4367 442, 443, 460, 467, 466
Ústredňa: 048/4367 785
RÚVZ Bratislava, hl.m. SR Ružinovská 8
820 29 Bratislava
ba.truska@uvzsr.sk Dr. Truska: 0917 235 458
Ústredňa: 02/43 338 286
RÚVZ Bardejov Kuzmányho 18
085 67 Bardejov
bj.epida@uvzsr.sk
bj.skalova@uvzsr.sk
Epidemiológia: 054/488 0702,
054/472 3905
RÚVZ Čadca Palárikova 1156
022 01 Čadca
ca.epid1@uvzsr.sk
ca.hubocan@uvzsr.sk
Epidemiológia: 041/4302 661
Ústredňa: 041/4302 611
RÚVZ Dunajská Streda Veľkoblahovská 1067/30
929 01 Dunajská Streda
ds.epidemiologia@uvzsr.sk Ústredňa: 031/5911235(234,239)
RÚVZ Dolný Kubín Nemocničná 12
026 01 Dolný Kubín
dk.epd@uvzsr.sk
dk.ranostajova@uvzsr.sk
Epidemiológia: 043/5865 017
Ústredňa: 043/5864 806
RÚVZ Galanta Hodská 2352/62
924 81 Galanta
ga.epid@uvzsr.sk Epidemiológia: 031/7833 329
Ústredňa: 031/7833 111
RÚVZ Humenné 26. novembra 1507/2
066 18 Humenné
hn.epi@uvzsr.sk
hn.sovsakova@uvzsr.sk
Epidemiológia: 057/7752 607
Ústredňa: 057/7752 794
RÚVZ Komárno Mederečská 39
945 75 Komárno
ruvzkn@uvzsr.sk Epidemiológia: 035/7700 418
Ústredňa: 035/7702 627
RÚVZ Košice Ipeĺská 1
040 11 Košice
ke.epi@uvzsr.sk
ke.seligova@uvzsr.sk
Dr. Seligová: 055/6220 176
Dr. Mináriková: 055/6251 516
Dr. Kolárová: 055/6226 332
Ústredňa: 055/7860 231
RÚVZ Liptovský Mikuláš Štúrova 36
031 80 Liptovský Mikuláš
lm.oe@uvzsr.sk Epidemiológia: 044/5514 241
Ústredňa: 044/5623 451
RÚVZ Levice Komenského 4
934 38 Levice
lv.epid@uvzsr.sk Epidemiológia: 036/6312 265, 036/6305 340
RÚVZ Lučenec Petöfiho 1
984 38 Lučenec
lc.epidemiologia@uvzsr.sk
lc.fanciova@uvzsr.sk
Epidemiológia: 047/4323 572
Ústredňa: 047/4322 567
RÚVZ Martin Kuzmányho 27
036 80 Martin
mt.epid@uvzsr.sk
hudeckova@jfmed.uniba.sk
Epidemiológia: 043/4012 925
Ústredňa: 043/4132 011, 4132 096
RÚVZ Michalovce Sama Chalupku 5
071 01 Michalovce
mi.epid@uvzsr.sk Epidemiológia: 056/6880 617
RÚVZ Nitra Štefánikova 58
949 63 Nitra
nr.tinakova@uvzsr.sk
nr.epidepis@uvzsr.sk
nr.epiepis@uvzsr.sk
Epidemiológia: 037/6560 460(462)
Ústredňa: 037/6560 411, 6524 501
RÚVZ Nové Zámky Slovenská 13
940 30 Nové Zámky
nz.epid@uvzsr.sk Epidemiológia: 035/6400 997, 6912 194

 
RÚVZ Považská Bystrica Slov.partizánov 1130/50
017 01 Považská Bystrica
pb.epid@uvzsr.sk Epidemiológia: 042/4327 115
RÚVZ Poprad Zdravotnícka 3
058 97 Poprad
pp.epi@uvzsr.sk Epidemiológia: 052/7125 474, 7764 452
RÚVZ Prešov Hollého 5
080 01 Prešov
po.lalova@uvzsr.sk Epidemiológia: 051/7580 345, 7580 335
Ústredňa: 051/7723 951
RÚVZ Prievidza Nemocničná 8
972 01 Bojnice
pd.oe@uvzsr.sk Epidemiológia: 046/5192 020(24-27)
RÚVZ Rimavská Sobota Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota
rs.epid@uvzsr.sk Ústredňa: 047/5631 121
0910/904 603, 0918/542 763
RÚVZ Rožňava Špitálska 3
048 01 Rožňava
ruvzrv@uvzsr.sk
rv.ziakova@uvzsr.sk
rv.petiova@uvzsr.sk
Epidemiológia: 058/7323 157(136)
Ústredňa: 058/7323 257, 7323 258
RÚVZ Senica Kolónia 557
905 01 Senica
se.epi@uvzsr.sk
se.dederova@uvzsr.sk
se.tencerova@uvzsr.sk
Epidemiológia: 034/6909 327(325,338)
Ústredňa: 034/6909 311
RÚVZ Spišská Nová Ves A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
sn.epi@uvzsr.sk Epidemiológia: 053/4425 826,
                      053/4170 239
RÚVZ Stará Ľubovňa Obrancov mieru 1
064 01 Stará Ľubovňa
sl.epida@uvzsr.sk Epidemiológia: 052/4280 128
Ústredňa: 052/4280 115
RÚVZ Svidník Sovietskych Hrdinov 456/79
089 01 Svidník
sk.epidemiologia@uvzsr.sk Epidemiológia: 054/7880 026
RÚVZ Topoľčany Stummerova 1856
955 01 Topoľčany
to.epid@uvzsr.sk Epidemiológia: 038/5372 725(26)
RÚVZ Trebišov Jilemnického 3370/2
075 01 Trebišov
tv.tintova@uvzsr.sk
tv.epid@uvzsr.sk
Epidemiológia: 056/6660 659
RÚVZ Trenčín Nemocničná 4
911 01 Trenčín
tn.epi@uvzsr.sk
tn.epi2@uvzsr.sk
Epidemiológia: 032/6509 523(22,21)
Ústredňa: 032/6509 511
RÚVZ Trnava Limbová 6
917 09 Trnava
epida@ruvztt.sk Epidemiológia: 033/5354 596
033/5516 731
Ústredňa: 033/5512 861, 5512 862
RÚVZ Veľký Krtíš Banícka 5
990 01 Veľký Krtíš
vk.epida@uvzsr.sk
vk.gilanikova@uvzsr.sk
Epidemiológia: 047/4831 029
Ústredňa: 047/4830 747
RÚVZ Vranov nad Topľou Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou
vt.epid@uvzsr.sk Epidemiológia: 057/4464 563
RÚVZ Zvolen Nádvorná 3366/12
P.O. Box 203
960 01 Zvolen
zv.ruvz@uvzsr.sk Epidemiológia: 045/5552 358(39,19,18)
                       0910/676 475
RÚVZ Žiar nad Hronom Sládkovičova 484/9
P.O. Box 24
965 24 Žiar nad Hronom
zh.epid@uvzsr.sk Epidemiológia: 045/6723 279
0914 320 310


 
RÚVZ Žilina V. Spanyola 27
011 71 Žilina
za.epi@uvzsr.sk Epidemiológia: 041/7233 842
Ústredňa: 041/7233 843-5
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.