Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
    Očkovanie
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Legislatíva

Zoznam legislatívno - právnych predpisov MZ SR
na úseku epidemiológie infekčných ochorení

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 21. júna 2007
Uverejnený v Zbierke zákonov č. 355/2007, čiastka 154

Zákon NR SR č. 661/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 5. decembra 2007
Uverejnený v Zbierke zákonov č. 661/2007, čiastka 267

Nariadenie vlády SR č. 358/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci z 10. mája 2006
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 338/2006, čiastka 117

Vyhláška MZ SR č. 428/2006 minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení z 12. júna 2006
Uverejnené Zbierke zákonov č. 428/2006, čiastka 156

Vyhláška MZ SR č. 553/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia z 15. augusta 2007
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 553/2007, čiastka 231

„Vykonávanie selektívnej surveillance invazívnych hemofilových infekcií v SR“
číslo: 2382/95-A, zo dňa 22. 08. 1995

„Zabezpečenie protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho meningokokového ochorenia“
číslo: 1977/97-A, zo dňa 16. 09. 1996

„Preskúšavanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti  na tieto činnosti“
číslo:SOZO-5827/97-10, zo dňa 28. 07. 1997 uverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka 14 – 15, zo dňa 16. 10. 1997

„Vykonávanie preventívnych prehliadok pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti“
číslo: 1606/97-A, zo dňa 24. 11. 1997 uverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka 5, zo dňa 6. 2. 1998

„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon epidemiologicky závažných činností v súlade s §22 ods.1. písm. b) vyhlášky MZ SR č.79/1997 Z. z.“
číslo: 12093/97 – SOZO/ŠZÚ SR, zo dňa 18. 11. 1997 uverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka 14 – 15, zo dňa 16. 10. 1997

„Na zabezpečenie prevencie infekcie spôsobenej vírusom imunitnej nedostatočnosti človeka v SR“
číslo: 5650/99-A, zo dňa 1. 12. 1999 - uverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka 6 – 9 , zo dňa 20. 03. 2000,

„Vykonávanie surveillance akútnych chabých obŕn v SR“
číslo: SOZO – 2349/2000-10, zo dňa 24. 3. 2000 uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 13 – 15 zo dňa 22. 5. 2000

„Vykonávanie dekontaminácie endoskopov“
číslo: SOZO – 1410/2000-10, zo dňa 1. 7. 2000 uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 23 – 26 zo dňa 14. 8. 2000

„Vykonávanie surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení“
číslo: 9534/2001 uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 40 – 44 zo dňa 20. 12. 2001

„Odborné usmernenie na vykonávanie a kontrolu očkovania“
číslo: M/4439/2002, zo dňa 24. 2. 2003 uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 7 - 9 zo dňa 24. 3. 2003

„Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri monitorovaní epidemiologickej situácie a pri vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie“
číslo: HH SR/1493/2003 uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 20 - 21 zo dňa 21. 7. 2003

„Smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysokovirulentnou nákazou a manipulácie s biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika v zdravotníckych zariadeniach“
číslo: HH SR/1336/2003 uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 20 - 21 zo dňa 21. 7. 2003

„Nariadenie, ktorým sa ustanovujú štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich hláseniam do Európskej siete prenosných ochorení“
číslo: HH/1222/2004/SE uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 16 - 18 zo dňa 8. 4. 2004

„Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú siete pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike“
číslo: HH/3535/04/SE uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 33 - 36 zo dňa 16. 7. 2004

„Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú prenosné ochorenia, ktoré majú byť zahrnuté do siete pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení Európskeho spoločenstva“
číslo: HH/3534/04/SE uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 33 - 36 zo dňa 16. 7. 2004

„Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd“
číslo: HH/11733/04/SE uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 55 - 60 zo dňa 28. 12. 2004

„Odborné usmernenie ÚVZ SR  na vykonávanie a kontrolu očkovania“
číslo: HH/14752/04/SE, zo dňa 25.1.2005 uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 4 - 7 zo dňa 18. 2. 2005

„Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí“
číslo: HH/15638/2005/SE, zo dňa 19. 10. 2005 uverejnené vo vestníku MZ SR, osobitné vydanie zo dňa 21. 10. 2005

„Odborné usmernenie, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok“
číslo: SZS/0120/2005-OLP, zo dňa 7. 2. 2005 (5 s.) uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 4 - 7 zo dňa 18. 2. 2005

„Odborné usmernenie, ktorým sa mení odborné usmernenie číslo HH SR/348/2003/SE z 11. februára 2003na vykonávanie a kontrolu očkovania“
číslo: HH SR/20842/2005/SE, zo dňa 16. 1. 2006 (1 s.) uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 9 - 16 zo dňa 1. 3. 2006

Zásady na na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených prácou ako aj na zjednotenie výkonu profylaktickej ochrany osôb exponovaných látkami podozrivými z obsahu spór Bacillus anthracis podľa §19 písm. h/ zákona NR SR č. 272/1994 Z. z.

„Akčný plán certifikácie eradikácie poliomyelitídy v SR“
číslo: SOZO – 11765/99-10, zo dňa 4. 11. 1999 uverejnený vo Vestníku MZ SR, čiastka  20 - 21, zo dňa 25. 11. 1999,

„Návrh zásad pre vykonávanie profylaktickej obrany exponovaných látkami podozrivými z obsahu spór Bacillus anthracis“
číslo: 9519/2001-Mad, zo dňa 23. 10. 2001

„Akčný plán na udržanie stavu bez poliomyelitídy v Slovenskej republike“
číslo: M/3461/2002, zo dňa 5. 8. 2002 uverejnený vo vestníku MZ SR, čiastka 5 - 6 zo dňa 14. februára 2003

„Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok v Slovenskej republike v rokoch 2003-2007“
číslo: M/1066/2003, zo dňa 31. 3. 2003 uverejnený vo vestníku MZ SR, čiastka 12 - 15 zo dňa 28. mája 2003

„Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2004-2007“
číslo: 26747/2003-HH verejnený vo vestníku MZ SR, čiastka 30-33 zo dňa 1. decembra 2003

„Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike“
schválený Pandemickou komisiou vlády uverejnený na webovej stránke MZ SR, november 2005

Rozhodnutie č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa zriaďuje sieť pre epidemiologickú surveillance a kontrolu prenosných ochorení v spoločenstve.

Rozhodnutie komisie z 22. decembra 1999 o prenosných ochoreniach, ktoré majú byť postupne zahrnuté do siete spoločenstva na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 2119/98/ES

Rozhodnutie komisie z 22. decembra 1999 o systéme včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 2119/98/ES

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady č. 1786/2002/ES z 23. decembra 2002 prijímajúce program činnosti spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008)

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.