Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
    Očkovanie
        Výsledky očkovania
        Očkovanie proti chrípke
        Očkovanie detí
        Očkovanie dospelých
        Očkovanie do zahraničia
        Imunizačný program
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Očkovanie » Očkovanie dospelých
 

Povinné a odporúčané očkovanie (PO, OO) dospelých v Slovenskej republike doplnené a upravené podľa znenia Vyhlášky č. 585 MZ SR z 10. decembra 2008 a jej novely Vyhlášky č. 273 MZ SR z 28. mája 2010, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 
Očkovanie proti
Cieľová skupina
Tetanus  
  
Pravidelné PO
- preočkovanie v rámci pravidelného povinného očkovania každých 10–15 rokov (30., 45., 60. rok...)
PO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní; očkujú sa pri úrazoch, pri poraneniach a pri nehojacich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na  tetanus
Záškrt (diftéria)
     
Pravidelné PO
- preočkovanie v rámci pravidelného povinného očkovania každých 10–15 rokov (30., 45., 60. rok...)
PO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby vo zvýšenom riziku nákazy
- kontakty infikovanej osoby v ohnisku nákazy 
Žltačka typu B
(Vírusová hepatitída typu B)
 
PO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na žltačku typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti žltačke typu B
 • osoby pripravované na dialýzu alebo dialyzované osoby, ak neboli očkované pred dialýzou
 • osoby pripravené na transplantáciu orgánov
 • študenti zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak osoby vystavené riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní
 • osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb
 • pre mentálne postihnutých
 • pre drogovo závislé osoby
PO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 
- učitelia odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl a učitelia zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov a študentov v zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku nákazy
- príslušníci Policajného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy
- zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí sú v riziku nákazy
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 
- osoby s cystickou fibrózou
- intravenózni narkomani
- homosexuáli
- promiskuitné osoby
- osoby sledované pre chronické ochorenia pečene
- hemofilici
- diabetici
OO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- príslušníci všetkých ozbrojených bezpečnostných zborov
- profesionálni vojaci a vojaci v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby
- zamestnanci zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, zariadení sociálno-právnej ochrany detí, sociálnej kurately a osoby vykonávajúce opatrenia v otvorenom prostredí, ktoré pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými skupinami osôb
Tuberkulóza
 
PO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 • tuberkulín negatívne kontakty osoby s aktívnou TBC
 
PO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 
 • tuberkulín negatívne osoby pred začatím vykonávania práce na oddelení pre tuberkulózu a respiračné ochorenia, na oddelení patológie, na oddelení súdneho lekárstva, v mikrobiologických laboratóriách vystavených zvýšenému riziku nákazy tuberkulózou, vo veterinárnych zariadeniach, v čističkách odpadových vôd, pri ošetrovaní alebo utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou, osoby, ktoré pri svojom zamestnaní prichádzajú do priameho styku s tuberkulózou osôb alebo zvierat, príslušníci Policajného zboru, ktorí pri výkone služby prichádzajú do kontaktu s migrantmi a komunitami so zvýšeným výskytom tuberkulózy a zamestnanci v azylových zariadeniach MZ SR
Besnota
 
PO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 - osoby poranené besným zvieraťom alebo zvieraťom podozrivým z besnoty alebo neznámym zvieraťom na základe posúdenia charakteru kontaktu s takým zvieraťom
PO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
-  zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom besnoty
- zamestnanci asanačných podnikov, ktorí sú v priamom riziku nákazy
-  šarhovia
OO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu nákazy besnotou, napr. veterinárni lekári
Chrípka
 
PO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 - osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb
PO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- rizikové osoby v miestach rizika nákazy vtáčou chrípkou na základe rozhodnutia regionálneho úradu o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 
- osoby sledované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami    dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
- osoby 59-ročné a staršie
OO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- profesionálni vojaci a vojaci v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby
- zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy
Pneumokokové invazívne nákazy
 
PO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou
- osoby 59-ročné a starší
Žltačka typu A
(Vírusová hepatitída typu A)

 
PO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby v priamom kontakte s chorou osobou žltačkou typu A na základe rozhodnutia regionálneho úradu o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore
OO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- zamestnanci v potravinárstve, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť
- zamestnanci v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, na infekčnom oddelení a gastroenterologickom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
PO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 
- zamestnanci azylových zariadení a integračného strediska MZ SR
- príslušníci Železničnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy
- príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy
- príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy
- iní zamestnanci v riziku nákazy na základe odporúčania
  pracovnej zdravotnej služby
 • zamestnanci laboratórií so zvýšeným rizikom nákazy vírusovým zápalom pečene typu A
 • zamestnanci z odboru epidemiológie regionálnych úradov pracujúci v miestach rizika nákazy vírusového zápalu pečene typu A
- osoby zamestnané v zbere odpadových surovín, na skládkach tuhého a tekutého odpadu, v kanalizáciách a čističkách odpadových vôd a úpravovniach vôd
- osoby vykonávajúce štátnu službu profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR a vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby
- príslušníci Policajného zboru a príslušníci obecnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby sledovaných pre chronické ochorenia pečene
Meningokokové infekcie
 
PO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia regionálneho úradu o lekárskom dohľade alebo  zvýšenom zdravotnom dozore
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou
Kliešťová encefalitída
 
PO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom  kliešťového    zápalu mozgu
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- osoby pohybujúce sa v miestach so zvýšeným výskytom infikovaných kliešťov
OO v prípade PROFESIONÁLNE zvýšeného nebezpečenstva nákazy
- zamestnanci lesného a vodného hospodárstva
- poľnohospodárskych zamestnanci
- zememerači
- geológovia
- značkári turistických chodníkov
- zamestnancov horských chát a lanoviek
- zamestnancov rekreačných zariadení
- príslušníkov Policajného zboru a colníkov
- profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej   služby
- zamestnanci, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh
Hemofilové infekcie
 
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 • osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou
Ovčie kiahne (Varicella)
 
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 • ženy, ktoré neprekonali ovčie kiahne a plánujú tehotenstvo (najmä tie, čo sú v styku s deťmi z kolektívnych zariadení)
Ľudský papilomavírus (HPV)
 
OO v prípade zvýšeného nebezpečenstva nákazy
 • u žien je očkovanie určené na ochranu pred ochoreniami spôsobenými ľudským papilomavírusom (karcinóm krčka maternice, genitálne bradavice)
 
­
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.