Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
    Očkovanie
        Výsledky očkovania
        Očkovanie proti chrípke
        Očkovanie detí
        Očkovanie dospelých
        Očkovanie do zahraničia
        Imunizačný program
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Očkovanie » Výsledky očkovania
VÝSLEDKY PRAVIDELNÉHO POVINNÉHO OČKOVANIA DETÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE K 31. 8. 2011
V súlade s Vyhláškou č. 585 MZ SR z 10. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, sa každoročne vykonáva administratívna kontrola pravidelného povinného očkovania, pri ktorej sa sleduje zaočkovanosť detí vzhľadom na dosiahnutý vek. Ďalej sa kontroluje správnosť postupu pri očkovaní a úplnosť záznamov o očkovaní v zdravotnej dokumentácii, skladovanie očkovacích látok, kontraindikácie očkovania, nežiadúce reakcie po očkovaní ako aj dodržiavanie indikácií a kontraindikácií očkovania. Kontrolujú sa ročníky narodenia detí, ktoré už mali byť vzhľadom na dovŕšený vek všetky zaočkované. Zaočkovanosť sa vyhodnocuje na úrovni obvodov, okresov, krajov a celého Slovenska. Podmienkou dosiahnutia dostatočnej kolektívnej imunity proti ochoreniam preventabilným očkovaním je 95% zaočkovanosť na celoslovenskej úrovni. Zaočkovanosť populácie detí  v Slovenskej republike dlhodobo prekračuje 95% nielen na celoslovenskej úrovni, ale aj na úrovni krajov. Snahou je, aby sa aj na úrovni okresov dosiahla 95% zaočkovanosť a na úrovni obvodov minimálne 90 % zaočkovanosť.
 
1. Pravidelné povinné očkovanie detí
 
V rámci kontroly očkovania vykonanej k 31.8. 2006  bolo zistené :
Celoslovenské výsledky zaočkovanosti boli priaznivé. Zaočkovanosť prekročila u všetkých druhov povinného očkovania detí hranicu 95 %. Pohybovala sa na úrovni 97,1 % až 99,4 %.
 
Na úrovni krajov sa nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistila iba v Prešovskom kraji u preočkovania tuberkulín negatívnych detí proti TBC (ročník 1999 - 91,0 %). U ostatných druhov povinného očkovania sa zaočkovanosť pohybovala od 96,4 % po 100,0 %.
 
Na úrovni okresov hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahlo 13 okresov:
  • základné očkovanie dojčiat tromi dávkami DI-TE-PER-HIB-VHB-POLIO: Medzilaborce (92,5 %)
  • základné očkovanie dojčiat tromi dávkami proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam: okres Medzilaborce (91,6 %)
  • základné očkovanie novorodencov proti TBC: Bratislava IV (93,1 %), Bratislava V (93,8 %), Michalovce (93,5 %), Trebišov (94,1 %), Zvolen (91,2 %), Sabinov (93,4 %)
  • preočkovanie tuberkulín negatívnych detí v 11. roku života proti TBC: Dolný Kubín (92,5 %), Kežmarok (84,8 %), Vranov nad Topľou (65,7 %), Košice I (94,1 %), Košice III (93,8 %), Košice IV (94,0 %)
 
           Na úrovni pediatrických obvodov hranicu 90 % zaočkovanosti nedosiahlo 90  obvodov, čo predstavuje 7,0 % z celkového počtu 1282 pediatrických obvodov:
 
Kraj
Celkový počet pediatrických obvodov
Zaočkovanosť nižšia ako 90 %
abs.
%
Bratislavský
152
7
4,6
Trnavský
127
3
2,4
Trenčiansky
141
8
8,8
Nitriansky
175
0
0,0
Žilinský
158
2
1,3
Banskobystrický
145
16
11,0
Prešovský
195
21
10,8
Košický
198
23
11,6
SPOLU
1 291
80
6,2
 
 
Najviac pediatrických obvodov so zaočkovanosťou nižšou ako 90 % bolo v rámci Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.
Príčiny nízkej zaočkovanosti na okresnej úrovni, resp. na úrovni obvodov:
-    uplatňovanie trvalých kontraindikácií vo väčšine prípadov detským neurológom,
-    prevaha rómskych detí v obvode,
-    neočkovanie detí zo sociálne slabých rodín,
-    narodenie detí v zahraničí (v niektorých prípadoch chýba dokumentácia o očkovaní),
-    dlhodobý pobyt v zahraničí a migrácia rómskych detí (doočkovanie týchto detí je takmer nemožné pre ľahostajný prístup rodičov k očkovaniu; deti sú pritom u pediatra naďalej evidované, preto sú zahrnuté aj do počtu kontrolovaných detí),
-    odklad očkovania proti tuberkulóze najmä u rómskych novorodencov pre nízku pôrodnú hmotnosť, nedonosenosť a pod.,
-    nedostatok, resp. zrušenie rómskych asistentov, ktorí pomáhali pri zabezpečení očkovania v rómskych osadách,
-    nezodpovedný prístup rodičov k očkovaniu nerešpektujúcich výzvy pediatrov; niektoré deti vôbec nenavštevujú pediatra,
-    neochota zdravotných poisťovní uhrádzať očkovacie látky určené  na doočkovanie detí mimo stanovených termínov očkovania a s tým súvisiaci rastúci nezáujem lekárov o očkovanie.
-    veľmi časté striedanie zdravotných sestier na obvodoch,
-    výpadky v zásobovaní očkovacími látkami,
-    chyba malých čísel v pediatrickom obvode,
-    nárast počtu odmietaní povinného očkovania zo strany rodičov, ktorí predkladajú písomne  prehlásenie o odmietnutí očkovania napriek poučeniu. Naďalej narastá počet rodičov odmietajúcich povinné očkovanie detí, ktorí sú vo veľkej miere ovplyvnení antivakcinačnými aktivitami rôznych občianskych združení. Internetové stránky týchto skupín obsahujú často zavádzajúce a neodborné informácie o očkovaní, poskytujú rodičom rady, ako postupovať pri odmietaní povinného očkovania a potrebné argumentácie pri predvolaní na RÚVZ. Rodičom odmietajúcim povinné očkovanie svojich detí je zo strany epidemiológov vysvetľovaný význam a prospešnosť povinného očkovania, sú poučení o možných rizikách, hroziacich dieťaťu, ak nebude zaočkované. Napriek tomu mnoho rodičov naďalej odmieta povinné očkovanie, ktoré riešia príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva ak to nie je možné inak, priestupkovým konaním.
Riešenie týchto situácií zo strany pediatrov a epidemiológov:
-    zlepšenie spolupráce so sociálnymi odbormi a zvýšenie počtu rómskych asistentov,
-    priebežná edukácia rodičov o význame a prospešnosti očkovania.
 
 
▪ Očkovanie proti  diftérii, tetanu, pertussis, infekciám vyvolaným H. influenzae typu b, vírusovej hepatitíde typu B a poliomyelitíde 
 
Ročník narodenia 2009                                                    
Celkový počet detí v ročníku
z toho počet očkovaných
tromi dávkami
kombinovanej vakcíny
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
tromi dávkami
konjugovanej pneumokokovej vakcíny (PCV)
abs.
%
abs.
%
 
56 705
 
56 122
 
99,0
 
56 053
 
98,9
 
 
- základné očkovanie dojčiat tromi dávkami DI-TE-PER-HIB-VHB-POLIO:
roč. 2009: SR - 99,0 %; kraje - od 98,2 % (Košický kraj) do 99,5 % (Bratislavský a Trnavský kraj). Celoslovenský priemer zaočkovanosti nedosiahli tri kraje. V porovnaní s predchádzajúcim rokom celoslovenská zaočkovanosť poklesla o 0,1 %.
Okresy - hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahol okres Medzilaborce - 92,5 % .
Všetky deti boli očkované hexavakcínou INFANRIX HEXA s acelulárnou zložkou proti pertusis.
 
 
- základné očkovanie dojčiat tromi dávkami proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam
roč. 2009: SR - 98,8 %; kraje - od 98,1 % (Košický kraj) do 99,5 % (Trnavský kraj). Celoslovenský priemer zaočkovanosti nedosiahli tri kraje. Okresy - hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahol okres Medzilaborce - 91,6 %. Všetky deti boli očkované konjugovanou pneumokokovou vakcínou.
 
 
Preočkovanie proti DTaP-IPV v 6. roku života (ročník narodenia 2004)           
            Celkový počet detí v ročníku
z toho počet očkovaných
abs.
%
 
51 622
 
51 188
        
99,2
 
 
- preočkovanie proti DI-TE-PER-POLIO v 6. roku života:
roč. 2004: SR - 99,2 %; kraje - od 98,6 % (Košický a Prešovský kraj) do 99,7 % (Trnavský kraj). Celoslovenský priemer zaočkovanosti nedosiahli dva kraje. Celoslovenská zaočkovanosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 0,2 %. Okresy - v žiadnom z okresov neklesla zaočkovanosť pod 95 %. Na očkovanie bola použitá vakcína Infanrix Polio.
 
 
Preočkovanie proti dT-IPV v 13. roku života (ročník narodenia 1997)               
            Celkový počet detí v ročníku
z toho počet očkovaných
abs.
%
 
56 541
 
56 175
 
99,4
 
 
- preočkovanie proti DI-TE-POLIO v 13. roku života:
roč. 1997: SR - 99,4 %; kraje - od 98,8 % (Košický kraj) do 99,7 % (Trnavský, Nitriansky a Žilinský kraj). Celoslovenský priemer zaočkovanosti nedosiahli tri kraje. Celoslovenská zaočkovanosť sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom udržala na rovnakej úrovni. Okresy - v žiadnom z okresov neklesla zaočkovanosť pod 95 %. Očkovanie bolo vykonané vakcínou DULTAVAX.
 
▪ Očkovanie novorodencov proti tuberkulóze

ZÁKLADNÉ OČKOVANIE NOVORODENCOV PROTI TUBERKULÓZE
K 31. 8. 2011 V SR
Ročník narodenia 2010                                                              
 
Celkový počet
detí v ročníku
z toho počet očkovaných
abs.
%
55 941
54 304
97,1
 
 
- základné očkovanie novorodencov:
roč. 2010: SR - 97,1 %; kraje od 95,6 % (Bratislavský kraj) do 98,8 % (Žilinský kraj). Celoslovenský priemer zaočkovanosti nedosiahli štyri kraje. Celoslovenská zaočkovanosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 0,5 %. Okresy - na okresnej úrovni klesla zaočkovanosť pod 95 % v okresoch Bratislava IV - 93,1 %, Bratislava V - 93,8 %, Zvolen - 91,2 %,  Michalovce - 93,5 %, Trebišov - 94,1 % a Sabinov - 93,4 %.
 
PREOČKOVANIE TUBERKULÍN NEGATÍVNYCH DETÍ
K 31. 8. 2011 V SR
Preočkovanie v 11. roku života (ročník narodenia 1999)                                      
Celkový počet detí v ročníku
Počet  detí, u ktorých bola vykonaná tuberkulínová skúška
z toho počet  detí
tuberkulín negatívnych
očkovaných 
abs.
%
54 330
30 479
23 305
22 919
98,3
 
 
- preočkovanie tuberkulín negatívnych z celkového počtu detí v 11. roku života, u ktorých bola vykonaná tuberkulínová skúška:
roč. 1999: SR - 98,3 %; kraje - od 91,0 % (Prešovský kraj) do 100,0 % (Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Banskobystrický kraj). Okresy - na okresnej úrovni klesla zaočkovanosť pod 95 % v okresoch Dolný Kubín - 92,5 %, Kežmarok - 84,8 % a Vranov nad Topľou - 65,7 %, Košice I (94,1 %), Košice III (93,8 %), Košice IV (94,0 %).
 
Tuberkulínová skúška bola vykonaná u 56,1 % detí z ročníka 1999, z nich tuberkulín negatívnych bolo 76,5 %. V Bratislavskom kraji bola tuberkulínová skúška vykonaná iba v okresoch Pezinok a Senec. V Košickom kraji bola tuberkulínová skúška v okresoch Košice I-IV vykonaná len u 33 % detí, v okrese Košice okolie nebola vykonaná vôbec.
Na očkovanie kontrolovaných ročníkov bola použitá vakcína BCG VACCINE SSI (Dánsko). Preočkovanie tuberkulín negatívnych detí v 11. roku života bolo od 1. 7. 2010 v Slovenskej republike zrušené.
 
▪ Očkovanie proti morbilám, rubeole a parotitíde

Ročníky narodenia 2009,  2008                                                    
Ročník narodenia
Celkový počet detí v ročníku
z toho počet očkovaných
abs.
%
2009
56 705
55 728
98,3
2008
54 487
53 986
99,1
 
 
- základné očkovanie detí v 15. až 18. mesiaci života prvou dávkou:
roč. 2009: SR - 98,3 %; kraje - od 97,4 % (Košický kraj) do 99,2 % (Trnavský kraj). Celoslovenský priemer zaočkovanosti nedosiahli tri kraje. 
roč. 2008: SR - 99,1 %; kraje - od 98,7 % (Prešovský a Košický kraj) do 99,7 % (Trnavský kraj). Celoslovenský priemer zaočkovanosti nedosiahli štyri kraje.
Okresy - v žiadnom okrese neklesla zaočkovanosť pod 95 %.
   
 Preočkovanie v 11. roku života (ročník narodenia 1999)       
Celkový počet detí v ročníku
z toho počet očkovaných
abs.
%
54 330
53 822
99,1
 
 
- preočkovanie detí v 11. roku života druhou dávkou:
roč. 1999: SR - 99,1 %; kraje - od 98,4 % (Košický kraj) do 99,7 % (Trnavský a Nitriansky kraj). Celoslovenský priemer zaočkovanosti nedosiahli tri kraje.
Okresy - v žiadnom okrese neklesla zaočkovanosť pod 95 %. Na očkovanie bola použitá trivakcína PRIORIX, ktorou sa očkuje od roku 2000.
 
2. Iné druhy očkovania

▪ Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B (VHB) u vybraných skupín populácie vo vysokom riziku nákazy
 
- Očkovanie študentov zdravotníckych škôl, nadstavbového štúdia zdravotníckeho zamerania, lekárskych fakúlt a ostatných fakúlt
 
 
SZŠ trieda v šk. roku 2010/2011
Celkový počet študentov
z toho počet očkovaných tromi dávkami
abs.
%
I ročník
1 347
985
73,1
II. ročník
1 417
1 371
96,8
III. ročník
1 376
1 374
99,9
IV. ročník
1 427
1 426
99,9
Spolu
5 567
5 156
92,6
 
             
       
Nadstavbové štúdium zdravotníckeho zamerania
I. roč.
1 264
1 101
87,1
II. roč.
477
468
98,1
III. roč.
196
195
99,5
Spolu
1 937
1 764
91,1
 
 
                                                                                                                                                
Lekárske fakulty 
I. roč.
1 203
1 074
89,3
II. roč.
1 202
1 098
91,3
III. roč.
1 069
993
92,9
IV. roč.
985
919
93,3
V. roč.
843
797
94,5
VI. roč.
793
779
94,5
Spolu
6 095
5 660
92,9
 
 
                                              
Fakulty zdravotníckeho zamerania
 
I. roč.
1 027
869
84,6
II. roč.
897
878
97,9
III. roč.
743
723
97,3
IV. roč.
237
222
93,7
V. roč.
183
175
95,6
Spolu
3 087
2 867
92,9
 
 
U študentov SZŠ a nadstavbového štúdia zdravotníckeho zamerania bola tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch zistená vysoká zaočkovanosť.
Z celkového počtu 5 567 študentov navštevujúcich v školskom roku 2010/2011 SZŠ bolo k 31. 8. 2011 očkovaných spolu 5 156 (92,6 %) študentov. Nižšia úroveň celoslovenskej zaočkovanosti poslucháčov I. ročníka bola ovplyvnená chýbajúcim údajom za Trnavský kraj, ktorý ich môže získať až v druhom ročníku pred nástupom na prax. Celoslovenská zaočkovanosť poslucháčov IV. ročníka SZŠ dosiahla 99,9 %, na úrovni krajov dosiahla 100 % s výnimkou Košického kraja (99,5 %). Z celkového počtu 1 937 študentov nadstavbového štúdia zdravotníckeho zamerania bolo k 31. 8. 2011 očkovaných 1 764 (91,1 %) študentov, pričom celková zaočkovanosť v Bratislavskom, v Nitrianskom, v Trenčianskom a v Banskobystrickom kraji dosiahla 100 %.
Výsledky zaočkovanosti u poslucháčov lekárskych fakúlt a iných fakúlt zdravotníckeho zamerania boli priaznivé. U poslucháčov lekárskych fakúlt dosiahla celková zaočkovanosť 92,9 %, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzostup o 2,6 %. Zaočkovanosť študentov prvých ročníkov dosiahla 89,3 %, zaočkovanosť študentov VI. ročníkov dosiahla 98,2 % a v ostatných ročníkoch sa pohybovala od 91,3 % do 94,5 %. Celková zaočkovanosť študentov iných fakúlt zdravotníckeho zamerania dosiahla 92,9 %. V jednotlivých ročníkoch sa zaočkovanosť pohybovala od 84,6 % po 97,9 %. V Trenčianskom a v Košickom kraji zaočkovanosť študentov fakúlt zdravotníckeho zamerania vo všetkých ročníkoch dosiahla 100 %, podobne v Banskobystrickom kraji s výnimkou prvého ročníka. V ostatných krajoch sa zaočkovanosť pohybovala od 69,8 % do 99,6 %.
 
 
- Očkovanie novorodencov HBsAg pozitívnych matiek
 
Ročník
narodenia
Počet detí podliehajúcich očkovaniu
Počet očkovaných
z toho počet detí,  ktorým bol podaný aj HBIG  *
tromi  dávkami
iba
S p o l u
dvoma dávkami
jednou dávkou
abs.
% z počtu podlieha-
júcich
abs.
% z počtu očkovaných
2011
(do 31.8.)
 
186
37
97
50
184
98,9
153
83,2
 
2010
260
217
39
4
260
100,0
189
72,7
 
*  hyperimúnny ľudský gamaglobulín proti vírusovej hepatitíde typu B
 
 
Celkový počet novorodencov HBsAg pozitívnych matiek podliehajúcich očkovaniu v oboch kontrolovaných ročníkoch bol 446, z toho až 72,2 % detí bolo z Košického a Prešovského kraja.
  • roč. 2011: z celkového počtu 186 novorodencov podliehajúcich očkovaniu bolo očkovaných 98,9 % detí narodených do 31. 8. 2011. V Prešovskom kraji (okres Prešov a Stará Ľubovňa) neboli očkované dve deti. V okrese Prešov nebolo dieťa očkované z dôvodu pobytu v zahraničí a v okrese Stará Ľubovňa bolo dieťa ihneď po narodení prevezené na oddelenie patologických novorodencov.
  • roč. 2010: z celkového počtu 260 novorodencov bolo očkovaných 100 % novorodencov.
V ročníku narodenia 2011 bol hyperimúnny gamaglobulín proti vírusovej hepatitíde typu B (HBIG) aplikovaný súčasne s prvou dávkou vakcíny proti VHB u 83,2 % novorodencov a v ročníku 2010 u 72,7 % novorodencov. Boli zaznamenané rozdiely podľa krajov v profylaktickom podávaní HBIG. V Bratislavskom a v Trenčianskom kraji bol HBIG podaný všetkým deťom v obidvoch ročníkoch narodenia. V Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji bol HBIG podaný všetkým deťom iba v jednom ročníku narodenia. V ostatných krajoch sa proporcia kompletne chránených detí pohybovala približne od 50,5 % v Košickom kraji po 94,1 % v Prešovskom kraji. Príčiny nepodania HBIG sú podobné ako v uplynulých rokoch - zlá ekonomická situácia v zdravotníckych zariadeniach, problémy pri zabezpečení tohto preparátu na novorodeneckom oddelení, resp. chýbajúci výsledok HBsAg matky v čase pôrodu.
 
- Očkovanie pacientov dialyzačných oddelení proti vírusovej hepatitíde typu B
 
Očkovanie pacientov dialýz.*
Kontrolujú sa pacienti zaradení do dialyzačného programu v čase kontroly očkovania, resp. pacienti v príprave na zaradenie do dialyzačného programu.
Pacienti
Počet pacientov podliehajúcich očkovaniu
z toho počet
očkovaných aspoň jednou dávkou
neočkovaných
abs.
%
s podaným HBIG**
s nepodaným HBIG**
spolu
zaradení do DP
1 978
1 909
96,5
11
58
69
v príprave do DP
1 053
1 019
96,8
X
X
X
 
*     pacienti hemodialýz a peritoneálnej dialýzy       
**   HBIG hyperimúnny ľudský gamaglobulín proti vírusovej hepatitíde typu B
                                  
Očkovaniu podliehalo 3 031 pacientov zaradených do dialyzačného programu (DP) a v peritoneálnej dialýze, vrátane pacientov v príprave na zaradenie do dialyzačného programu. Z toho očkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny bolo 2 928 (96,6 %) pacientov. Zo 69 neočkovaných pacientov zaradených do DP bol HBIG podaný v 11 prípadoch.
 
- Očkovanie vybraných skupín osôb, vystavených zvýšenému riziku nákazy vírusom hepatitídy typu B, nariadené od roku 1990
 
Vybraná skupina osôb
Počet osôb
v období
od 1. 9. 2010 do
31. 8. 2011
 
z toho počet kompletne očkovaných v kontrolovanom období
abs.
%
Kontakty chorých na VHB
386
225
58,3
Kontakty nosičov HBsAg
838
574
68,5
Chovanci zariadení pre mentálne postihnutých
4 866
1 075
22,1
Deti v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby
417
13
3,1
SPOLU
6 905
1 887
29,0
 
 
  • Očkovanie kontaktov chorých na VHB:
V kontrolovanom období bolo z celkového počtu 386 kontaktov chorých na VHB kompletne očkovaných 225 (58,3 %). Celoslovenská zaočkovanosť bola ovplyvnená 100 % zaočkovanosťou v Bratislavskom kraji, kým v ostatných krajoch sa zaočkovanosť pohybovala od 40,7 % do 86,7 %. K 31. 8. 2011 bolo od zavedenia očkovania kompletne očkovaných    17 607 kontaktov chorých na VHB.
  • Očkovanie kontaktov nosičov HBsAg:
Z celkového počtu 838 zistených kontaktov nosičov HBsAg bolo očkovaných 574      (68,5 %). K 31. 8. 2010 bolo od zavedenia očkovania kompletne očkovaných 12 267 kontaktov nosičov HBsAg.
  • Očkovanie ďalších osôb:
V kontrolovanom období bolo očkovaných 1 075 (22,1 %) chovancov zariadení sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a 13 (3,1 %) detí v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby, z celkového počtu osôb podliehajúcich očkovaniu.
 
▪ Odporúčané očkovanie alebo očkovanie na žiadosť rodičov detí do 15 rokov života

 
Očkovanie proti
Počet  očkovaných  detí
spolu
z toho
očkovaných
revakci-novaných
jednou dávkou
dvoma dávkami
tromi dávkami
Infekciám vyvolaným
H. influenzae b
67
55
2
10
X
 
Kliešťovej encefalitíde
10 242
1 695
2 628
3 679
2 240
Chrípke
 
od 6 mesiacov do 3 rokov života
2 830
2 148
682
X
X
od 3 rokov života
46 631
45 982
649
X
X
Vírusovej hepatitíde typu A
22 932
11 260
11 672
X
X
VHA+VHB
(kombinovanou vakcínou)
768
140
260
368
X
Meningokokovej meningitíde
676
566
X
X
31
Infekciám vyvolaným 
S. pneumoniae
(polysacharidová vakcína)
2 394
2 104
X
X
290
 
Rotavírusovým infekciám
9 437
1 713
7 537
171
X
 
Ovčím kiahňam
3 753
1 568
2 185
X
X
 
Rakovine krčka maternice
5 832
 1016
1 967
2 849
X
SPOLU
105 562
X
X
X
X
Očkovanie proti
Počet  očkovaných  detí
spolu
z toho
očkovaných
revakci-novaných
jednou dávkou
dvoma dávkami
tromi dávkami
Infekciám vyvolaným
H. influenzae b
67
55
2
10
X
 
Kliešťovej encefalitíde
10 242
1 695
2 628
3 679
2 240
Chrípke
 
od 6 mesiacov do 3 rokov života
2 830
2 148
682
X
X
od 3 rokov života
46 631
45 982
649
X
X
Vírusovej hepatitíde typu A
22 932
11 260
11 672
X
X
VHA+VHB
(kombinovanou vakcínou)
768
140
260
368
X
Meningokokovej meningitíde
676
566
X
X
31
Infekciám vyvolaným 
S. pneumoniae
(polysacharidová vakcína)
2 394
2 104
X
X
290
 
Rotavírusovým infekciám
9 437
1 713
7 537
171
X
 
Ovčím kiahňam
3 753
1 568
2 185
X
X
 
Rakovine krčka maternice
5 832
 1016
1 967
2 849
X
SPOLU
105 562
X
X
X
X
 
 
       Celkový počet očkovaných detí mimo stanovených povinných očkovaní v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v počte očkovaných detí proti chrípke.
V kontrolovanom období bolo na žiadosť rodičov alebo na odporúčanie ošetrujúceho lekára očkovaných 105 562 detí mimo pravidelného povinného očkovania (v predchádzajúcom období bolo 136 147 očkovaných detí). Vzostup v počte očkovaných detí bol zaznamenaný u očkovania proti rotavírusovým infekciám (9 437) a rakovine krčka maternice (5 832).

▪ Očkovanie proti sezónnej chrípke a proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb

 
Vek očkovancov v rokoch
Celkový počet osôb v kolektívnych zariadeniach
počet očkovaných vakcínou proti chrípke
počet očkovaných
vakcínou proti IPI*
Vaxigrip
Influvac
Fluarix
Begrivac
Spolu
abs.
%
abs.
%
0 – 5
281
70
67
20
0
157
55,9
65
23,1
6 –14
1 296
381
401
263
16
1 061
81,9
218
16,8
15 – 19
1 199
347
433
279
0
1 059
88,3
150
12,5
20 – 59
7 476
2 858
2 064
1 637
20
6 579
88,0
1 791
24,0
60 +
20 060
5 718
6 493
2 737
283
15 231
75,9
4 330
21,6
S p o l u
30 281
9 362
9 436
4 926
319
24 043
79,4
6 557
21,7
 
*invazívne pneumokokové infekcie
 
- Očkovanie proti chrípke:
V chrípkovej sezóne 2010/2011 bolo očkovaných spolu 24 043 (79,4 %) z celkového počtu 30 281 osôb umiestnených zariadeniach sociálnych služieb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaočkovanosť klesla o 3,5 %. Najviac očkovaných bolo vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (88,3 %) a 20 - 59 ročných (88,0 %) z celkového počtu osôb v týchto vekových skupinách. Na krajskej úrovni sa zaočkovanosť pohybovala od 70,0 % až 85,7 % z celkového počtu klientov v zariadeniach. Očkovanie bolo vykonané vakcínami INFLUVAC (Abbott), VAXIGRIP (Sanofi Pasteur), FLUARIX (GlaxoSmithKline) a BEGRIVAC (Novartis).
V chrípkovej sezóne 2010/2011 bolo v SR očkovaním proti chrípke chránených 496 943 osôb,  t. j. 9,1 % z celkovej populácie Slovenska, zatiaľ čo v predchádzajúcej sezóne to bolo 12,4 %. Očkovanie proti chrípke bolo v sezóne 2010/2011 na základe rozhodnutia zdravotných poisťovní plne hradené všetkým záujemcom o očkovanie.
 
- Očkovanie proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam:
Z celkového počtu 30 281 osôb umiestnených zariadeniach sociálnych služieb bolo k 31. 8. 2010 očkovaných 6 557 (21,7 %) klientov zariadení sociálnej starostlivosti.

▪ Očkovanie v azylových zariadeniach
Podľa dostupných údajov z azylových zariadení Slovenska bolo v kontrolovanom období  očkovaných 5 osôb proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Očkovanie detí umiestnených v utečeneckých táboroch väčšinou nie je možné realizovať vzhľadom na ich krátkodobý pobyt v tábore, resp. úteku maloletých krátko po zachytení na území SR a umiestnení v azylovom zariadení.

▪ Mimoriadne očkovanie

- Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A (VHA)
V Košickom kraji bolo v súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení na VHA vykonané mimoriadne očkovanie v obciach Ďurkov (72 detí deti vo veku 2-10 rokov), Družstevná p/Hornáde, časť Malá Vieska (62 detí deti vo veku 2-5 rokov a 307 žiakov ZŠ), Veľká Ida (130 detí vo veku 2-5 rokov), v obciach okresu Michalovce (Michalovce, Trhovište, Veľké Slemence, Vrbnica, Ruská) 1639 detí, Úbrež (300 detí do 15 rokov), v okrese Rožňava (716 detí do 15 rokov, z toho 530 detí bolo očkovaných dvomi dávkami a 225 dospelých osôb), ďalej v obci Leles (166 detí od 1-15 rokov v lokalite s nízkym hygienickým štandardom  rokov) a v obci Kráľovský Chlmec lokalita Fejseš (215 detí od 1-15 rokov). Spolu bolo v Košickom kraji očkovaných proti VHA 3 607 detí do 15 rokov a 225 dospelých osôb.
 
 
Vypracoval:
Pracovná skupina pre imunizáciu odboru epidemiológie ÚVZ SR na základe výsledkov kontroly očkovania, ktorú vykonali odbory epidemiológie všetkých RÚVZ v SR

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.