Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
    Očkovanie
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Sieť VZ pre dohľad nad IO
Sieť dohľadu nad prenosnými chorobami.
Inštitúcie:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č.126/2006 Z. z.) pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Organizácia je finančným vzťahom zapojená na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva SR. Riaditeľ úradu vymenúva a odvoláva riaditeľov regionálnych úradov verejného zdravotníctva so súhlasom ministra zdravotníctva SR.
Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovanými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva ďalej RÚVZ. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja zdravia ustanovuje § 5 zákona č.126/2006 Z.z.o verejnom zdravotníctve
Odbor epidemiológie:
Na území Slovenska je zriadených 36 RÚVZ, ich sídlo je znázornené na mapke SR. Sídlia v miestach okresných miest podľa predchádzajúceho geografického delenia SR pred rokom 1996. Na každom RÚVZ je zriadený odbor alebo oddelenie epidemiológie, ktoré vykonáva surveillance a kontrolu najmä prenosných ochorení.
Zaoberá sa nasledovnou problematikou:
Epidemiológia prenosných chorôb
Ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom infekčnej epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na infekčné choroby.
Práca na úseku   epidemiológie prenosných ochorení je sústredená na tieto odborné okruhy:
·                 sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie,
·                 analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
·                 vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
·                 vykonávanie činností spojených s eradikáciou a elimináciou vybraných nákaz,
·                 plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
·                 prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie,
·                 sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
·                 realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
·                 hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
·                 plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia imunizácie, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone,
·                 hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
·                 vedenie poradne pre prevenciu AIDS,
·                 konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním ako ai exotických nákaz najmä pri cestách do zahraničia ako aj výkon očkovania,
·                 realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
·                 zdravotno-výchovná činnosť v oblasti infekčných ochorení.
·                 Vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov.
·                 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinármi, obecnými úradmi a ostatnými inštitúciami štátnej správy, klinickými odbormi, laboratóriami).
·                 Podieľanie sa na epidemiologickom výskume, ktorý:
- skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb a zdravia v spoločnosti,

- analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia...,
- skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
- vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
- overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, imunizačných programov, surveillance i terapie,
·                 vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných ochorení,
·                 včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany,
·                 účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.
Špecializované činnosti:
Surveillance zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou
V rámci surveillance zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou sa odbory epidemiológie zaoberajú skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. V súčinnosti s veterinárnou službou navrhuje aj opatrenia, ktorými by sa zabránilo prenosu ochorení zo zvierat na ľudí. Jej cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti na ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na tieto diagnózy.
Činnosť v rámci tejto špecializácie je sústredená na tieto odborné okruhy:
·                 sledovanie, resp. monitorovanie výskytu zoonóz a analýza epidemiologickej situácie,
·                 analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky zoonóz,
·                 vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
·                 plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
·                 sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
·                 realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
·                 hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy vrátane veterinárnych opatrení,
·                 realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
·                 zdravotno-výchovná činnosť v oblasti zoonóz.
·                 Vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov.
·                 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinármi, obecnými úradmi a ostatnými inštitúciami štátnej správy, klinickými odbormi, laboratóriami...)
·                 Podieľanie sa na epidemiologickom výskume, ktorý:
- skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb prenosných zo zvierat na ľudí a zdravia v spoločnosti,

- analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia a tiež výskyt vybraných nákaz v závislosti na ochoreniach u zvierat,
- skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
- vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
- overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, surveillance i terapie,
·                 vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
·                 včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany.
Surveillance nemocničných (nozokomiálnych) nákaz
Pracovná náplň :
·                 plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nnozokomiálnych nákaz,
·                 prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov,
·                 hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
·                 konzultatívna a metodická činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach,
·                 edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie,
·                 výuková základňa pre činnosť DDD skupín,
·                 účasť a metodické vedenie komisií pre cielenú jarnú a jesennú deratizáciu mestských úradov a obcí, konzultačná činnosť pre tieto komisie 
·                 organizácia odborných konferencií a seminárov s problematikou dezinfekcie, sterilizácie a nozokomiálnych infekcií
·                 realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov a účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.
Poradenská činnosť
Pri oddeleniach epidemiológie sa vykonáva okrem vymenovaných činností špecializované poradenstvo zamerané na prevenciu prenosných ochorení vo všeobecnosti a pri niektorých RÚVZ sú vytvorené:
-          poradne na prevenciu  AIDS/HIV infekcií
-          poradne pre očkovanie
 

Kontakty

Názov Adresa E-mail Vedúci odboru tel. číslo
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská 52
826 45 Bratislava
jan.mikas@uvzsr.sk Mikas Ján, MUDr.,RNDr., Mgr. PhD., MPH, MHA Dr. Mikas 02/49 284 330
Ústredňa: 02/49 284 111
Epidemiológia:02/49 284 323, 331
RÚVZ Banská Bystrica Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
epidbb@vzbb.sk
maria.avdicova@vzbb.sk
Avdičová Mária, MUDr., PhD. Dr. Avdičová: 048/4367 441
Epidemiológia: 048/4367 442,
443, 460, 466, 467, 469
Ústredňa: 048/4367 785
RÚVZ Bratislava, hl.m. SR Ružinovská 8
820 29 Bratislava
ba.truska@uvzsr.sk ba.pertinacova@uvzsr.sk ba.bohmova@uvzsr.sk Truska Peter, MUDr., CSc.
Pertináčová Jarmila, MUDr, PhD.
Böhmová Erika, MUDr.
Dr. Truska: 0917 235 458
Dr. Pertináčová: 0917 426 075
Dr. Böhmová: 0917 426 079
RÚVZ Bardejov Kuzmányho 18
085 67 Bardejov
bj.dzupirova@uvzsr.sk
bj.balazova@uvzsr.sk
Džupirová Dana, MVDr.
Balážová Ivana, Mgr.
054/488 0721, 0910 819 316
054/472 3905, 054/4880702
0917 121 946
RÚVZ Čadca Palárikova 1156
022 01 Čadca
ca.epid1@uvzsr.sk
ca.matlakova@uvzsr.sk
ca.regionalnyhygienik@uvzsr.sk
Matláková Oľga, MVDr.  041/4302 661, 62
Ústredňa:041/430 26 11
RÚVZ Dunajská Streda Veľkoblahovská 1067/30
929 01 Dunajská Streda
ds.epidemiologia@uvzsr.sk ds.ruvz@uvzsr.sk. Kiss Tomáš, PhDr., PhD.
Vörös Terézia, RNDr.
031/5911 258
031/5911 234, 235
RÚVZ Dolný Kubín Nemocničná 12
026 01 Dolný Kubín
dk.epd@uvzsr.sk
dk.ranostajova@uvzsr.sk dk.kahanova@uvzsr.sk
Ranostajová Katarína, MUDr.
Kahanová Ingrid, Mgr.
Epidemiológia: 0908 460 521,
043/5504825
043/5504831
RÚVZ Galanta Hodská 2352/62
924 81 Galanta
ga.epid@uvzsr.sk
ga.sulekova@uvzsr.sk
Šuleková Iveta MUDr. Epidemiológia: 031/7833 329, 322,312
Dr. Šuleková 0904 346 064
RÚVZ Humenné 26. novembra 1507/2
066 18 Humenné
hn.lesnakova@uvzsr.sk
hn.epi@uvzsr.sk
Lesňáková Lenka, Mgr. Epidemiológia: 057/7752 607
057/7880 540
RÚVZ Komárno Mederečská 39
945 01 Komárno
ruvzkn@uvzsr.sk
epidakn@uvzsr.sk
Kološová Andrea, MUDr. Epidemiológia: 035/7700 418
Ústredňa: 035/7702 627
RÚVZ Košice Ipeĺská 1
040 11 Košice
seligova@ruvzke.sk
tarkovska@ruvzke.sk
babinska@ruvzke.sk
Seligová Jana, MUDr., PhD.
Tarkovská Veronika, MUDr.
Babinská Ingrid, MUDr, PhD., MPH.
Dr. Seligová: 055/7860201, 0918 389 842
Dr. Tarkovská: 055/7860149
Dr. Babinská: 055/7860163
RÚVZ Liptovský Mikuláš Štúrova 36
031 80 Liptovský Mikuláš
lm.oe@uvzsr.sk Maslenová Danica, MUDr., MPH Epidemiológia: 044/5514 241
mobil: 0903 550 420
RÚVZ Levice Komenského 4
934 38 Levice
lv.cziganyiova@uvzsr.sk
lv.epid@uvzsr.sk
Czigányiová Adriana, MUDr, MPH. Epidemiológia: 036/6305 340
RÚVZ Lučenec Petöfiho 112/1
984 38 Lučenec
lc.epidemiologia@uvzsr.sk
lc.fanciova@uvzsr.sk
Fungáčová Ildikó, Mgr., zástup počas MD
Melicherčíková Linda, Bc.
MUDr. Simona Fančiová
Epidemiológia: 047/4323 572
Ústredňa: 047/4322 567
RÚVZ Martin Kuzmányho 27
036 80 Martin
mt.epid@uvzsr.sk  hudeckova@jfmed.uniba.sk Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH Epidemiológia: 043/4012 924
043/4012927
Mobil: 0902 740 766
Ústredňa: 043/4132 011, 4132 096
RÚVZ Michalovce Sama Chalupku 5
071 01 Michalovce
mi.epid@uvzsr.sk   Epidemiológia: 056/6880 617
RÚVZ Nitra Štefánikova 58
949 63 Nitra
nr.riaditel@uvzsr.sk 
nr.epidepis@uvzsr.sk
nr.epidteren@uvzsr.sk 
Tináková Katarína, MUDr, Mgr., MPH, MHA Epidemiológia: 037/6560 460(462), (464)
Ústredňa: 037/6560 411
RÚVZ Nové Zámky Slovenská 13
940 30 Nové Zámky
nz.benko@uvzsr.sk nz.epid@uvzsr.sk Benko Juraj, MUDr. Epidemiológia: 035/6400 997,
6912 194,
0903 464 532
RÚVZ Považská Bystrica Slov.partizánov 1130/50
017 01 Považská Bystrica
pb.kopsikova2@uvzsr.sk Kopšíková Eva, PhDr. Epidemiológia: 042/4450 231
RÚVZ Poprad Zdravotnícka 3
058 97 Poprad
pp.epi@uvzsr.sk pp.pompova@uvzsr.sk Pompová Mária, MUDr. Epidemiológia: 052/7125 474,
7764 452, 7125 622, 7722 604
RÚVZ Prešov Hollého 5
080 01 Prešov
po.epidemiologia@uvzsr.sk po.vypustakova@uvzsr.sk Vypušťáková Alžbeta, Mgr. zastupujúca Epidemiológia: 051/7580 345, 7580337, 7580342
RÚVZ Prievidza Nemocničná 8
972 01 Bojnice
oe@ruvzpd.sk Jakubis Marian, MUDr., MPH. Epidemiológia: 046/5192 026
RÚVZ Rimavská Sobota Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota
rs.hygienik@uvzsr.sk rs.epid@uvzsr.sk Béreš Dušan, MUDr., MPH.
Andóová Nadežda, MUDr. Strečková Adriana, MUDr.
0910/904 604
0910/904 603, 0918/542 763
RÚVZ Rožňava Špitálska 3
048 01 Rožňava
rv.petiova@uvzsr.sk
rv.ziakova@uvzsr.sk
Petiová Zuzana, Mgr.
Žiaková Mária, DAHE
058 / 732 32 57- 8 kl. 113
058 / 732 32 57- 8 kl. 113
RÚVZ Senica Kolónia 557
905 01 Senica
se.regionalnyhygienik@uvzsr.sk
se.epi@uvzsr.sk
se.petrasova@uvzsr.sk   se.jedina@uvzsr.sk  se.tencerova@uvzsr.sk
Máčalka Ondrej, Ing. 034/6909323
034/6909327
034/6909325
RÚVZ Spišská Nová Ves A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
sn.riaditel@uvzsr.sk   sn.epi@uvzsr.sk Hudáková Renáta, MUDr.
Bocsiková Martina, PhDr.
Epidemiológia: 053/4170 231, 45
053/4170 239
053/44258 26
RÚVZ Stará Ľubovňa Obrancov mieru 1
064 01 Stará Ľubovňa
sl.kolcunova@uvzsr.sk sl.epida@uvzsr.sk Kolcunová Štefánia, MVDr.  Epidemiológia: 052/4280 125 
RÚVZ Svidník Sovietskych Hrdinov 456/79
089 01 Svidník
sk.senajova@uvzsr.sk sk.epidemiologia@uvzsr.sk Senajová Ingrid, MUDr, MPH. 054/7880 031
RÚVZ Topoľčany Stummerova 1856
955 01 Topoľčany
to.epid@uvzsr.sk to.nozokomialky@uvzsr.sk to.epid@uvzsr.sk Hlaváčová Beáta, MUDr.
Krajčíková Ľudmila, DAHE
Krbušíková dagmar, DAHE
Epidemiológia: 038/5372724-26, 038/5326391
RÚVZ Trebišov Jilemnického 3370/2
075 01 Trebišov
tv.demesova@uvzsr.sk
tv.epid@uvzsr.sk
Demesová Lucia, RNDr., MHA Dr. Demesová 056/ 668 12 74, Epidemiológia: 056/666 0 659,
056/672 4993
RÚVZ Trenčín Nemocničná 4
911 01 Trenčín
tn.stefkovicova@uvzsr.sk
tn.epi@uvzsr.sk
Štefkovičová Mária, doc., MUDr, PhD, MPH. 032/6509 521, 0911 989 821
RÚVZ Trnava Limbová 6
917 09 Trnava
epida@ruvztt.sk ondicova@ruvztt.sk MUDr. Miriam Ondicová Epidemiológia: 033/5354 594
033/5354 595
033/55 16 731
RÚVZ Veľký Krtíš Banícka 5
990 01 Veľký Krtíš
vk.gilanikova@uvzsr.sk Gilaníková Beáta, DAHE Epidemiológia: 047/4831 029
RÚVZ Vranov nad Topľou Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou
vt.epid@uvzsr.sk Ivanová Antónia, PhDr., PhD.,
Širáková Miroslava, MUDr.,
Epidemiológia: 057/4464 563
RÚVZ Zvolen Nádvorná 3366/12
P.O. Box 203
960 01 Zvolen
zv.epid@uvzsr.sk Michalcová Jana, Mgr. Epidemiológia: 045/5552 358
045/5552 318
RÚVZ Žiar nad Hronom Cyrila a Metoda 357/23, 965 01
Žiar nad Hronom
zh-epid@uvzsr.sk
striezova@ruvzzh.sk
kostanova@ruvzzh.sk
Striežová Eva, MUDr.
Košťanová Zina, MUDr.
Epidemiológia: 045/6723 279
914 320 310
911214488
RÚVZ Žilina V. Spanyola 27
011 71 Žilina
za.epi@uvzsr.sk Košecká Gabriela, MUDr. Epidemiológia: 041/7233 842

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.