Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
    Automatický prenos údajov
    Dotazník pre VHB a VHC
    Pohlavne prenosné ochorenia
    Chrípka a ARO
        Systém hlásenia a odberu vzoriek
        Stupne aktivity chrípky
        Laboratórna diagnostika
        Kalendár pre hlásenie chrípky
        Definície
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Systém hlásenia » Chrípka a ARO » Systém hlásenia a odberu vzoriek
Systém hlásenia a odberu vzoriek
Systém hlásenia akútnych respiracných ochorení a chrípke podobných ochorení v SR
Hlásenie o výskyte akútnych respiracných ochorení (ARO) zasielajú praktickí lekári podla predpísaného vzoru raz týždenne pocas celého roku, o výskyte chrípke podobných ochorení (CHPO) raz týždenne najmä v priebehu chrípkovej sezóny na územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) elektronicky cez webové rozhranie, e-mailom, alebo telefonicky. Hlásia sa nové prípady, ktoré sa zaznamenali v období od piatku do štvrtka. Hlásenie sa oznací kalendárnym týždnom, v ktorom je zber ukoncený a posiela sa tak, aby bolo na územne príslušnom RÚVZ najneskôr v piatok do 8,00 hod. Chorobnost sa sleduje v štyroch vekových skupinách: 0-5 rokov, 6-14 rokov, 15-19 rokov, 20-59 rokov, 60 a viac rokov. Hlásené údaje sa spracovávajú na okresnej, krajskej a celonárodnej úrovni v priebehu piatku.
Ako „chrípková sezóna“ je na severnej pologuli spravidla oznacované obdobie od 40. kalendárneho týždna aktuálneho roku do 18. kalendárneho týždna nasledujúceho roku.
Webové rozhranie – v prípade že ste praktický lekár a máte záujem o hlásenie cez webové rozhranie, kontaktujte územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Zoznam RÚVZ v SR s územnými kompetenciami nájdete TU.
Systém sledovania vírusoch chrípky cirkulujúcich v populácii SR
Vírusy cirkulujúce v populácii SR sa sledujú tzv. sentinelovým spôsobom, t.j. v spolupráci epidemiológov s tzv. sentinelovými lekármi. Sú to praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast, rovnomerne rozdelení na celom území Slovenska, ktorí pravidelne (2 krát týždenne) odoberajú vzorky od chorých podozrením na chrípku. Vzorky sa vyšetrujú v spádových virologických laboratóriách: NRL pre chrípku na ÚVZ SR v Bratislave (Bratislavský, Trnavský, Trenciansky a Nitriansky kraj), virologické laboratóriá na RÚVZ v Banskej Bystrici (Banskobystrický a Žilinský kraj) a na RÚVZ v Košiciach (Prešovský a Košický kraj).
Pretože pokusy o izoláciu vírusov môžu trvat niekolko dní, údaje o výsledkoch laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých v aktuálnom týždni nemusia byt v case spracovávania Informácie k dispozícii a tak nie sú predmetom komentára. Výsledky sa priebežne aktualizujú.
Casový harmonogram zberu a spracovania údajov

Schéma hlásenia chrípky

 

 

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.