Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
    Automatický prenos údajov
    Dotazník pre VHB a VHC
    Pohlavne prenosné ochorenia
    Chrípka a ARO
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Systém hlásenia » Pohlavne prenosné ochorenia

Hlásenie pohlavne prenosných chorôb

Dňom 1.3.2014 nadobudla účinnosť "Vyhláška  MZ SR č.44/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky". Citovaná vyhláška zrušila duplicitnú povinnosť hlásenia pohlavne prenosných ochorení.
Hlásenie na NCZI zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na NCZI bolo zrušené a zostáva v platnosti povinnosť hlásiť pohlavne prenosné ochorenia na regionálne príslušné úrady verejného zdravotníctva v zmysle  zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a to konkrétne podľa prílohy č. 5." Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov "a prílohy č. 6 "Individuálne hlásenie choroby ošetrujúcimi lekármi".


PZS majú k dispozícii dve formy hlásenia: hlásenie na tlačive alebo elektronické hlásenie.

Hlásenie na tlačive - tlačivo je možné stiahnuť tu. Vyplnené tlačivo je potrebné poslať na regionálne príslušný úrad verejného zdravotníctva.

Elektronické hlásenie do EPIS-u -
na využívanie elektronického hlásenia treba požiadať o prístupové práva vyplnením registračného formulára. Systém EPIS a medzinárodné siete sledujúce výskyt pohlavne prenosných ochorení vyžadujú širšie spektrum údajov o jednotlivých ochoreniach, ktoré sú obsiahnuté v  novej forme hlásenia STD.
Vzhľadom na špecifičnosť hlásenia STD bude v krátkej dobe upravená forma hlásenia aj v elektronickej podobe.
 
MUDr. Mária Avdičová
vedenie "Registra prenosných ochorení v SR".
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.